Skip to content
Cowshed Logo

Job Opportunity

Golygydd fideo (Cyfrwng Cymraeg)


Key things to know

 • Salary: £21,300 - £36,000 p/a
 • Job Type: Full-time
 • Location: Caerdydd
 • Closing Date: 13/03/2024

The role

Mae gan Cowshed enw da am gyflawni gwaith dylanwadol sy’n gwneud gwahaniaeth. Yn sail i lawer o’n hymgyrchoedd gwobrwyog mae cynnwys fideo creadigol. Rydyn ni eisiau dod â rhywun mewnol i helpu i wneud y cynnwys creadigol deniadol a dewr y mae Cowshed yn enwog amdano.

Byddwch yn rhan annatod o’r tîm creadigol o ddylunwyr, cyfarwyddwyr creadigol, ysgrifenwyr copi ac ieithyddion. Byddwch yn gweithio gyda nhw a thîm ehangach Cowshed i wneud cynnwys anhygoel y mae pobl eisiau ei wylio ac sy’n cyfleu’r neges.

Rydym yn angerddol dros yr iaith ac yn falch o fod yn asiantaeth ddwyieithog. Gwnewch eich marc eich hun yn ein hymgyrchoedd trwy gyflwyno cynnwys Cymraeg yn gyntaf gwych yn eich gwaith golygyddol i gyrraedd ein cynulleidfaoedd.

Mae Cowshed yn gyflogwr Cyflog Byw Gwirioneddol, yn asiantaeth Glasbrint, yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd, ac yn Fusnes Ymwybodol o Awtistiaeth. Rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr heb gynrychiolaeth ddigonol.

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch gyda’ch cais, cysylltwch â ni a gallwn wneud addasiadau addas. Mae gan ein swyddfa lifft grisiau a lifft er hwylustod.

Gwnewch gais erbyn 5:30pm ddydd Mercher 13eg o Fawrth, drwy e-bostio eich atebion i’r cwestiynau canlynol i fiona@wearecowshed.co.uk. Nid oes angen CV.

C1. Dywedwch wrthym pam yr ydych yn gwneud cais am y swydd hon a pham Cowshed.

C2. Amlinellwch eich profiad yn erbyn y sgiliau craidd, gan gynnwys enghreifftiau perthnasol lle bo modd. Os nad oes gennych yr union brofiad, dywedwch wrthym am y sgiliau y credwch y gellir eu trosglwyddo.

C3. Darparwch ddolen i fideo rydych chi wedi’i olygu rydych chi’n fwyaf balch ohono.

Cofiwch gadw ymatebion ysgrifenedig i 500 gair fesul cwestiwn a rhaglenni fideo neu sain o dan 2 funud.

What we need from you


The Day to Day

 • Gweithio’n greadigol i gynhyrchu a golygu cynnwys fideo deniadol i gleientiaid, ac i Cowshed yn fewnol.
 • Gweithio gyda’r tîm ehangach i ystyried yn greadigol sut i wneud pob darn o gynnwys mor ddeniadol a pherthnasol â phosibl i’n cynulleidfa.
 • Mynychu sesiynau fideo fel cymorth Iaith Gymraeg, meddwl ymlaen a chynllunio golygiadau gwych.
 • Bod â llygad dda am fanylion esthetig a gweledol i sicrhau cynnyrch terfynol o safon.
 • Trawsgrifio a chyfieithu cynnwys fideo ar gyfer isdeitlau i’r Gymraeg.
 • Gallu defnyddio meddalwedd golygu fideo (e.e. Premier, Avid Media Composer, After Effects, Lightworks a Final cut)
 • Cadw cofnod o’ch amser a’ch prosiectau yn gyfredol gan ddefnyddio’r feddalwedd berthnasol.

Key Responsibilities

 • Allbwn cynnwys fideo ar gyfer ystod o gleientiaid a defnydd mewnol Cowshed ei hun, gan sicrhau ei fod mor ddeniadol a chreadigol â phosibl.
 • Sicrhau bod offer ffotograffiaeth a fideograffeg Cowshed, yn gyfredol ac yn addas ar gyfer ein harlwy clyweled.
 • Gweithio gyda’r Rheolwr Cynhyrchu Creadigol i sicrhau bod prosiectau’n bodloni terfynau amser a briffiau.
 • Cydweithio ar draws timau i godi safonau creadigrwydd, gan edrych ar y tueddiadau diweddaraf a’r arloesi o ran creu cynnwys fideo
 • Cynnal safonau ansawdd uchel a sicrhau mai dim ond y gwaith gorau sy’n cael ei ryddhau i gleientiaid.

Core Skills

Bydd pob ymgeisydd sy’n dangos y sgiliau craidd a restrir isod yn cael eu gwahodd am gyfweliad:

 • Hyfedr mewn meddalwedd dylunio symudiadau ac offer golygu.
 • Y gallu i weithio i derfynau amser tynn a throi prosiectau o gwmpas yn gyflym.
 • Meddyliwr creadigol sy’n deall y gynulleidfa ac yn cynhyrchu gwahanol arddulliau yn unol â’r briff.
 • Cymraeg ysgrifenedig a llafar da gyda’r gallu i ystyried cynnwys sy’n creu argraff.
 • Y gallu i amldasgio a blaenoriaethu.
 • Dealltwriaeth ddofn o ddiwylliant Cymru, gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ac yn sensitif gyda chynulleidfaoedd Cymraeg eu hiaith.

Personal Attitude

Rydym yn chwilio am bobl sy’n rhannu ein cenhadaeth trwy weithio ag angerdd i wneud gwahaniaeth:

 • Byddwch yn poeni am greu effaith gadarnhaol ar gymdeithas.
 • Byddwch yn hunan-gymhellol, ymroddedig, a chwilfrydig.
 • Byddwch yn cymryd cyfrifoldeb am wneud y gwaith ar gyfer eich cleientiaid.
 • Byddwch yn cyfrannu at ein diwylliant gwaith cynhwysol.
 • Byddwch yn cyfrannu at gyfarfodydd yn rheolaidd.
 • Byddwch yn mwynhau datrys problemau creadigol i gynhyrchu syniadau ar gyfer eich cleientiaid a Cowshed.
 • Byddwch yn onest a disgwylir i chi gael eich trin yn broffesiynol a chyda pharch, gan drin eraill yn yr un ffordd.